Τα μεταλλικά παρεμβύσματα χρησιμοποιούνται σε μια ποικιλία εφαρμογών όπου υπάρχουν απαιτήσεις σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις (π.χ. gaskets εξατμίσεων, οχετών καυσαερίων κλπ.)